Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de MKB Verzuim Ontzorgverzekering en arbowetgeving.
Heeft u specifieke vragen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

 

De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het langdurig ziek zijn van werknemers terug te dringen. In deze wet staan regels opgenomen die werkgever en werknemer moeten hanteren bij ziekteverzuim. Van u als werkgever wordt verwacht dat u gezamenlijk met de zieke werknemer en arbodienstverlener tijdig de juiste stappen onderneemt tijdens het ziekteverlof van uw werknemer. Zo dient de organisatie bijvoorbeeld een ziektegeval binnen één week na de eerste ziektedag te melden bij de arbodienstverlener. Door effectief en voortijdig in te grijpen, zal het ziekteverzuim effectief worden gedrongen. In het kort kent de Wet verbetering poortwachter de volgende verplichtingen:

  • Ziekmelding moet binnen één week bij de arbodienst of bedrijfsarts worden gedaan. Echter kan de verzekeraar een andere eis stellen;
  • In week 6 moet er een probleemanalyse worden gemaakt;
  • In week 8 moet er een plan van aanpak worden gemaakt;
  • Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken;
  • In week 42 moet er een melding bij het UWV worden gedaan;
  • Tussen week 46 en 52 moet er een eerstejaarsevaluatie gedaan worden;
  • In week 91 moet de WIA-aanvraag ingediend worden.

Poortwachterproof

Wanneer men van poortwachterproof spreekt, betekent dit dat de organisatie (of arbodienstverlener) de afspraken die in de Wet verbetering poortwachter staan opgenomen, nastreeft. U doet er alles aan om zieke werknemers zo snel mogelijk - wanneer dit verantwoord is - te laten re-integreren in de organisatie. Als werkgever speelt u een belangrijke rol bij het re-integratietraject van uw werknemer en dient u een actieve bijdrage hierin te leveren.

Arbodienstverleners die aangeven poortwachtersproof te zijn, voldoen aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Nu zegt dit veel over de inhoud van de dienstverlener, maar niet over de kwaliteit. Er kan een hoop misgaan tijdens het ziekteverlof van de werknemer, vooral wanneer de werkgever en werknemer niet goed begeleid worden en het ziekteverlof een langere periode inneemt. Dit kan leiden tot financiële schade, voor zowel de werknemer als werkgever. Met een MKB Verzuim Ontzorgverzekering bent u verzekerd tegen alle financiële gevolgen, ook wanneer uw dienstverlener blundert.

Een langdurig ziekteverlof kan vaak vervelende gevolgen hebben, niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. De werknemer raakt uit zijn/haar routine en kan op den duur zelfs arbeidsongeschikt worden verklaard. Zo'n situatie brengt vaak financiële en emotionele schade met zich mee, de impact hiervan wordt meestal onderschat. Als werkgever wilt u er dan ook alles aan doen om uw werknemer beter te laten worden en te laten re-integreren. Op deze manier lopen beide partijen zo min mogelijk schade op.

Wilt u meer weten over de MKB Verzuim Ontzorgverzekering? Neem dan contact op.

Contact opnemen

 

Een werkgever is verantwoordelijk voor zijn werknemers en arbeidsomstandigheden. De arbeidsomstandigheden kunnen een belangrijke rol spelen in het ziekteverzuim van de werknemer. Als werkgever is het dan ook belangrijk om uw arbo- en verzuimbeleid goed op orde te hebben.

Als werkgever kent u uw organisatie en weet u waarom uw personeel uitvalt. Echter hoopt u op zo min mogelijk verzuim, want dat kan (financieel) nadelige gevolgen hebben voor uw organisatie. Verzuim is helaas niet te voorkomen, maar u kunt wel actie ondernemen om uw verzuim te verlagen en de verzuimperiode te verkorten.

Wat is het verschil tussen verzuim en ziekteverzuim?

Verzuim en ziekteverzuim worden vaak inhoudelijk als hetzelfde gezien, terwijl verzuim niet per se altijd te maken heeft met ziekte. Verzuim betekent het nalaten van werk door enige reden. Van ziekteverzuim spreekt men wanneer er sprake is van het verzuimen van werk door ziekte, bijvoorbeeld griep etc.

Live chat